REKISTERINPITÄJÄ

Vaasan kaupunki
Vaasan Aluetyöterveys -liikelaitos
Pitkäkatu 35, 65100 VAASA

Vaasan Aluetyöterveys -liikelaitoksen potilasrekisteri sekä yritysasiakasrekisteri ovat yhteiskäytössä Vaasan Aluetyöterveyden ja siellä toimivien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kesken, jotka toimivat joko työsuhteessa Vaasan kaupunkiin tai erillisten yritysten kautta palveluntuottajina.

 

TIETOSUOJASELOSTE

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Käsittely on tarpeen kunkin potilaan työnantajan Vaasan Auetyöterveyden kanssa tekemän työterveyshuoltosopimuksen määrittämää työterveyshuoltoa koskevia tarkoituksia varten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveyshuollon hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi.

Käsittelyn kohteena olevat henkilötiedot

  • Perustiedot
  • Suostumukset ja kiellot
  • Työnantajatiedot
  • Terveystiedot
  • Hyvinvointitiedot
  • Ajanvaraustiedot
  • Laskutustiedot
  • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Työnantaja ilmoittaa työterveydelle työntekijöiden perustiedot, työpaikan yhteystiedot sekä tietoja koskevat muutokset sovituin väliajoin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuojalain periaatteita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Asiakkaan ja potilaan hyvän palvelun ja hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekisteriä. Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä saa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa, kun asian hoitaminen ja työtehtävät edellyttävät. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien hoitamisen vaatimassa laajuudessa.

Katso tarkemmin Vaasan Aluetyöterveyden tietosuojaseloste

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

> Tietojen tarkastaminen

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti oheisella lomakkeella.

Tarkastuspyyntö voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa esimerkiksi silloin, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille. Jos tarkastusoikeus kielletään, sinulle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen peruste. Siinä tapauksessa sinulla on mahdollisuus viedä asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

> Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamisvaatimus tehdään kirjallisena. Rekisterinpitäjällä on oikeus päättää tehdäänkö korjaus vai ei. Kielteisestä päätöksestä annetaan todistus, josta käy ilmi kieltäytymisen syyt. Tämän jälkeen voit halutessasi kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimuslomake

> Käyttölokitiedot

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu sinua koskevia asiakas- tai potilastietoja. Sinulla on oikeus myös saada tieto siitä, mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste. Jos sinulla on syytä epäillä tietojesi väärinkäyttöä, on sinulla oikeus vaatia selvitys, kuka on käyttänyt sinua koskevia potilas- tai asiakastietoja (ns. lokitiedot).

Tietojen pyytäminen on maksutonta. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä.

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa tai käyttää saamiasi lokitietoja muuhun käyttötarkoitukseen.

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

 

Potilasasiamiehen palvelut

Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi esimerkiksi tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon. Potilasasiamies myös ohjaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen tekemisessä sekä tiedottaa potilaan asemasta ja oikeuksista.

Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies ei toimi potilaan oikeudellisena avustajana.

Potilasasiamiehen tavoittaa puhelimitse maanantaisin kello 12-14 numerosta 040 135 1982 tai potilasasiamies@vaasa.fi.

Sähköpostissa ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa, sillä tähän tarkoitukseen olevia suojauksia ei ole Vaasan kaupungilla käytössä.

Tapaamiset on sovittava etukäteen.

 

Lisätietoa:

Tietosuojavaltuutetun toimisto, https://tietosuoja.fi/etusivu

EU:n tietosuoja-asetus,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679   

Tietosuojalaki, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050