Bli kund

Avtal om företagshälsovårdstjänster

Avtal om företags-hälsovårdstjänster

Enligt företagshälsovårdslagen skall arbetsgivaren ordna företagshälsovårdstjänster åt sina anställda. 


Vi har 3 olika nivåer på avtalen:


Tjänster i enlighet med lagen om företagshälsovård 

Den lagstadgade verksamheten med företagshälsovård omfattar de objekt som anges i 12 § lagen om företagshälsovård (L1383/2001), med undantag av sjukvårdstjänst. Arbetsgivaren ersätter alltså inte läkararvoden för sjukvård inte heller utgifter för laboratorieundersökningar och röntgen. Arbetsgivaren betalar endast för undersökning som gäller hälsogranskning.


Tjänster i enlighet med lagen om företagshälsovård och sjukvårdstjänster

 

Avtalsalternativ för sjukvård

  • avtal om företagshälsovårdsbetonad sjukvård, allmänläkarnivå
  • omfattande sjukvårdsavtal (konsultation av specialläkare, köpta tjänster)

Arbetsgivaren gör ett skriftligt avtal med företagshälsovårdsproducenten i vilket det framgår hur företagshälsovården är ordnad samt tjänsternas innehåll och omfattning.


Inom TT Botnia utnämns en eget företagshälsovårdsteam (företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut, företagspsykolog). Vår strävan är en pålitlig och kvalitativ företagshälsovård i samarbete med arbetsgivaren.

Efter att avtalet undertecknats uppgör representanter för arbetsgivare och företagshälsovård tillsammans en verksamhetsplan som baserar sig på arbetsplatsutredning. I verksamhetsplanen framgår noggrannare uppgifter om företagshälsovårdens innehåll.

Företagshälsovården är målinriktad verksamhet som i samarbete med arbetsgivaren och arbetstagarna strävar till att befrämja hälsotillståndet, välmågan och säkerheten på arbetsplatsen. Företagshälsovården kan vara med som stöd när det gäller att förbättra den psykiska arbetsmiljön och utvecklingen på arbetsplatsen.

Företagshälsovårdens mål

  • En hälsosam och säker arbetsmiljö
  • En välfungerande arbetsgemenskap
  • Förebyggande av sjukdomar och olyckor som hänförs till arbetet
  • Upprätthållande och befrämjande av arbetstagarens arbets– och funktionsförmåga under olika skeden i arbetslivet

FPA:s stöd till arbetsgivaren

Enligt sjukförsäkringslagen har arbetgivaren rätt att få ersättning från FPA för nödvändiga och rimliga företagshälsovårdskostnader.

 

 

Begär offert!

Begär offert om företagshälsovårdstjänster genom att fylla i offertbegäran så tar vi kontakt med Er.
Ni kan också ringa

  • Vasa, Korsholm, Malax tel. 040 847 2009 / sevicechef  Tina Söderbacka
  • Järvi-Pohjanma tel. 040 188 6908 / ansvarig företagshälsovårdare Anu Männistö
  • JIK och LLKY tel. 044 790 2505 /servicechef Anne Jylhä