PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vasa stad
Affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård
Storalånggatan 35, 65100 VASA

Patientregistret samt företagskundregistret för affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård är i samanvändning inom Vasa Regionala Företagshälsovård samt de fackmän och sakkunniga inom hälso- och sjukvården som agerar inom företagshälsovården, antingen genom att de fungerar i arbetsförhållande till Vasa stad eller att de fungerar som serviceproducenter genom separata företag.

DATASKYDDSBESKRIVNING

Vi behandlar personuppgifter enbart för på förhand fastställda bruksändamål. Behandling behövs för syften som berör företagshälsovården som fastställs mellan patientens arbetsgivare och Vasa Företagshälsovård, för bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, medicinska diagnoser, vård eller behandling inom företagshälsovården.

De personuppgifter som är föremål för behandling:
• Grundläggande uppgifter
• Samtycken och förbud
• Uppgifter om arbetsgivare
• Hälsouppgifter
• Uppgifter om välbefinnande
• Tidsbokningsuppgifter
• Faktureringsuppgifter
• Uppgifter som respons, officiella utredningsförfrågningar och farohändelser

Arbetsgivaren meddelar företagshälsovården den anställdes grundläggande uppgifter, arbetsplatsens kontaktuppgifter samt förändringar som berör uppgifterna med överenskomna intervaller. Vid behandlingen av personuppgifter följs EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och principerna i den dataskyddslag som trädde i kraft 1.1.2019.

Social- och hälsovårdens handlingar är sekretessbelagda. För att kunna förverkliga bra service och vård för klienten och patienten upprätthålls ett personregister med klient- och patientuppgifter. Användarrättigheterna att använda klientdatasystemen och filerna baserar sig på personlig användarrättighet. Användarrättigheterna beviljas uppgiftsspecifikt.

Se mer specifikt i Dataskyddsbeskrivningen för Vasa Regionala företagshälsovård.

Dataskyddsbeskrivning

KLIENTENS RÄTTIGHETER

> Granskning av uppgifter
Begäran om insyn skall göras skriftligt.
Begäran om insyn kan förvägras om utlämnande av uppgifter kan medföra allvarlig risk för patientens hälsa eller vård eller någon annan persons rättigheter. Om den personuppgiftsansvarige vägrar att lämna ut de begärda uppgifterna, skall den personuppgiftsansvarige avge ett skriftligt beslut i ärendet av vilket det framgår orsaken till vägran.
Då kan man föra ärendet vidare till dataombudsmannen för behandling.

Begäran om granskning av patientregisterdata

> Korrigering av uppgifter
Du har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige korrigerar de felaktiga uppgifterna i registret. Korrigeringskravet för uppgifterna görs skriftligt.
Om den personuppgiftsansvarige vägrar att korrigera uppgifterna, skall den personuppgiftsansvarige avge ett skriftligt beslut i ärendet av vilket det framgår orsaken till vägran.
Då kan man föra ärendet vidare till dataombudsmannen för behandling.

Rättelseyrkande till registerinformation

> Logguppgifter
Du har rätt att få uppgifter om vem som har använt sig av klient- och/eller patientuppgifter som berör klienten samt åt vem motsvarande uppgifter har överlåtits. Du bör även få kännedom om vad som fungerat som grund vid användning eller överlåtande av uppgifterna.
I fall du har orsak att misstänka missbruk av dina uppgifter, har du rätt att begära en utredning om vem som använt patient- och/eller klientuppgifter som berör dig (logguppgifter). Begäran om uppgifter är avgiftsfri. Logguppgifter som är äldre än två år överlåts inte, i fall det inte finns särskilda orsaker att göra det. Du får inte överlåta vidare eller använda de logguppgifter denne för annat ändamål.

Begäran om logguppgifter

Patientombudsmannens service
Patientombudsman arbetar för att främja patientens rättigheter t.ex. genom att föra fram patienternas åsikter till personalens kännedom. Patientombudsman bistår vid uppgörande av anmärkning, klagomål, patientskadeanmälan och ansökan om ersättning. Patientombudsman informerar om patientens ställning och rättigheter.
Patientombudsman ger råd hur patienten kan agera när man är missnöjd med den vård och det bemötande man fått inom hälsovården.
Patientombudsmannens service är gratis. Patientombudsmannen inte fungerar som juridiskt biträde.
Du kan ringa till patientombudsmannen under telefontiden må kl. 10-12 och ti kl. 12-14 tfn 040 135 1982 eller skicka e-post potilasasiamies@vaasa.fi. Av sekretesskäl använder vi inte e-post för hemliga ärenden.
Träffen bör stämmas på förhand.
Besöksadress: Seniorcenter, Dammbrunnsvägen 4, 65100 Vasa

Tillägsuppgifter:
Dataombudsmannens byrå, https://tietosuoja.fi/sv/framsida
EU:s allmänna dataskyddsförordning, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
Dataskyddslag, https://www.finlex.fi/sv/